Zásady ochrany osobných údajov

1. Úvod

1.1 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb.

1.2 Tieto pravidlá platia všade tam, kde sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a užívateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a zmysel spracovania týchto osobných údajov.

1.3 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.

1.4 V týchto zásadách „my“, „nás“ a „náš“ označuje spoločnosť 3DTEC s.r.o.. Viac informácií o nás nájdete v časti 12.

2. Ako používame osobné údaje

2.1 V tejto časti 2 uvádzame:
(a) všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame;
(b) zdroj a kategóriu údajov v prípade údajov, ktoré sme nezískali priamo od vás;
(c) účel, na ktorý osobné údaje spracúvame;
d) právny základ ich spracúvania.

2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu zahŕňať vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a verziu, operačný systém, zdroj sprostredkovania, dĺžku návštevy, zobrazenia stránky a navigačné cesty stránky, ako aj informácie o načasovaní, frekvencii a vzoroch používania našich servis. Zdrojom údajov o používaní je Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t.j. sledovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

2.3 Môžeme spracovávať informácie, ktoré uverejníte na našej webovej stránke alebo prostredníctvom údajov, ktoré používate pri používaní našich služieb. Zverejnené údaje môžu byť spracované za účelom publikovania a správy našej webovej stránky a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.4 Môžeme spracovať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dopytu) týkajúce sa údajov týkajúcich sa tovaru a/alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.5 Údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme spracovávať na účely prihlásenia sa na odber našich e-mailových ponúk a/alebo newsletteru (údaje pre upozornenia). Údaje z upozornení môžu byť spracované na zasielanie relevantných upozornení a/alebo bulletinov. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

2.6 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám pošlete kontaktné údaje. Údaje o korešpondencii môžu obsahovať komunikačný obsah a metadáta spojené s komunikáciou. Naša webová lokalita bude generovať metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webovej lokality. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a uchovávania záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našej webovej stránky a obchodu a komunikácia s užívateľmi a/alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a/alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.

2.7 Môžeme spracúvať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto zásadách, ak je to nevyhnutné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom či mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vašich zákonných práv a zákonných práv iných osôb.

2.8 Okrem konkrétnych účelov, na ktoré môžeme spracúvať vaše osobné údaje uvedených v tejto časti 2, môžeme spracúvať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu naše životné záujmy alebo životné záujmy inej fyzickej osoby .

3. Poskytnutie Vašich osobných údajov iným osobám

3.1 Okrem konkrétnych zverejnení osobných údajov uvedených v tejto časti 3 môžeme zverejniť vaše osobné údaje, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov spoločnosti iná fyzická osoba. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak je takéto zverejnenie nevyhnutné na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4. Medzinárodné prenosy vašich osobných údajov

4.1 Beriete na vedomie, že osobné údaje, ktoré odošlete na zverejnenie prostredníctvom našich webových stránok alebo služieb, môžu byť dostupné prostredníctvom internetu po celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu (alebo zneužitiu) takýchto osobných údajov inými osobami.

5. Uchovávanie a vymazanie osobných údajov

5.1 Táto časť 5 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť súlad s našimi zákonnými povinnosťami v súvislosti s uchovávaním a vymazávaním osobných údajov.

5.2 Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, nesmieme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na daný účel alebo účely.

5.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
a) údaje o používaní, zverejnenie údaje o dopyte, údaje o oznámení a údaje o korešpondencii sa uchovávajú maximálne 10 rokov.

5.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby.

6. Zmeny

6.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našej webovej stránke.

6.2 Túto stránku by ste mali z času na čas skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojní so všetkými zmenami týchto pravidiel.

6.3 O zmenách týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.

7. Vaše práva

7.1 V tejto časti 7 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté v našich súhrnoch. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov, kde nájdete úplné vysvetlenie týchto práv.

7.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane osobných údajov sú:
a) právo na prístup;
b) právo na opravu;
c) právo na vymazanie;
(d) právo na obmedzenie spracúvania;
e) právo namietať proti spracovaniu;
f) právo na prenos údajov;
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a
h) právo odvolať súhlas.

7.3 Máte právo na potvrdenie, či môžeme spracúvať vaše osobné údaje a kde k nim máme prístup spolu s ďalšími informáciami. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Poskytovanie práv a slobôd iných nie je dotknuté, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené.

7.4 Máte právo na opravu nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak ste nám poskytli nepresné alebo chybné údaje.

7.5 Za určitých okolností máte právo na to, aby boli vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo inak spracované; odvoláte súhlas so spracovaním založeným na súhlase; namietate proti spracovaniu podľa určitých pravidiel platných právnych predpisov o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Z práva na vymazanie však existujú výnimky. Všeobecné výnimky platia tam, kde je spracovanie nevyhnutné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

7.6 Za určitých okolností máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Tieto okolnosti sú: popierate presnosť osobných údajov; spracovanie je nezákonné, ale vylúčite vymazanie; osobné údaje už nepotrebujeme na účely nášho spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; a vzniesli ste námietku proti spracovaniu až do overenia tejto námietky. Ak je spracovanie obmedzené na tomto základe, môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje. Budeme ich však spracovávať inak: s vaším súhlasom; na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

7.7 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, ktorý umožňuje právny základ. Spracúvanie je nevyhnutné na: splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akéhokoľvek nám povereného úradného orgánu; alebo na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana. Ak vznesiete takúto námietku a my nedokážeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ide o spracúvanie na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, prestaneme spracúvať osobné údaje.

7.8 Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). Ak vznesiete takúto námietku, prestaneme spracúvať vaše osobné údaje na tento účel.

7.9 Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ spracovanie nie je nevyhnutné pre úlohy vykonávané z dôvodov verejného záujmu.

7.10 Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je:
a) súhlas; alebo
(b) ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie krokov na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy,
c) a takéto spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo však neplatí, ak by tým boli práva nepriaznivo dotknuté a slobody iných.

7.11 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony o ochrane údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ, v ktorom máte obvyklý pobyt, miesto výkonu práce alebo miesto údajného porušenia.

7.12 V rozsahu, v akom je dohodnutý právny základ spracovania vašich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

7.13 Akékoľvek vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi si môžete uplatniť písomným oznámením.

8. O cookies

8.1 Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý webový server odošle do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Identifikátor sa potom odošle späť na server vždy, keď prehliadač požiada server o stránku.

8.2 Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný do určeného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže; platnosť súborov cookie relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

8.3 Súbory cookie zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa, ale osobné údaje, ktoré uchovávame, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookie a získanými z nich.

9. Súbory cookie, ktoré používame

9.1 Súbory cookie používame na nasledujúce účely:
(a) autentifikácia – používame cookies, aby sme vás identifikovali pri návšteve našej webovej stránky a pri navigácii na našej webovej stránke;
(b) analýza – používame cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb; a
(c) súhlas s cookies – cookies používame na uloženie vašich preferencií používania cookies pri prehliadaní webovej stránky

10. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

10.1 Naši poskytovatelia služieb používajú cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku.

10.2 Na analýzu používania našej webovej stránky používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookie. Informácie zhromaždené o našej webovej stránke sa používajú na zostavovanie správ o používaní našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na tejto stránke.

11. Správa cookies

11.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie a súbory cookie vymazať. Spôsoby ich správy sa líšia podľa prehliadača a verzie prehliadača. Aktuálne informácie o blokovaní a odstraňovaní súborov cookie však môžete získať prostredníctvom týchto odkazov:

(a) Chrome
(b) Firefox
(c) Opera
(d) Internet Explorer
(e) Safari
(f) Edge

11.2 Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.

11.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

12. Podrobnosti o nás

12.1 Túto webovú stránku vlastní a prevádzkuje spoločnosť 3DTEC s.r.o.
12.2 Sme registrovaní na Slovensku s registračným číslom (IČO) 53286065, sídlime na adrese Šipová 35, Nitra, Slovensko

12.3 Môžete nás kontaktovať:
a) poštou na určenú poštovú adresu;
(b) vyplnením kontaktného formulára na našej webovej stránke;
(c) telefonicky, na kontaktnom čísle zverejnenom na našej webovej stránke; alebo
(d) e-mailom pomocou e-mailovej adresy zverejnenej na našej webovej stránke.

13. Poverenec pre ochranu údajov

13.1 Kontaktné údaje nášho správcu údajov: Róbert Jurča, +421 911 618 700, info@cernyracing.sk